Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO
I DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO
COOPERANTIS

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego i Dialogu Międzykulturowego – Cooperantis, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych lub prawnych, zawiązanym dla prowadzenia działalności służącej szeroko pojętemu rozwojowi społecznemu oraz dla wspierania i promowania dialogu międzykulturowego.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 15, zaś terenem działania jest Rzeczpospolita Polska oraz Unia Europejska.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
7. Celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności promującej oraz wspierającej naukę, edukację i szeroko rozumiany rozwój społeczno-kulturowy, przyczyniający się do jakościowej poprawy indywidualnego i wspólnotowego bytu członków polskiego społeczeństwa, a także promowanie przedsięwzięć na rzecz dialogu międzykulturowego, służącego budowaniu pokojowej przestrzeni dla ludzkich działań. Stowarzyszenie w swej działalności kieruje szczególną uwagę na obszar związany z aktywnością samorządową, wspiera i promuje inicjatywy obywatelskie szczebli: podstawowego, lokalnego a także regionalnego i ogólnokrajowego.
8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) współpracę z innymi podmiotami typu: stowarzyszenia, fundacje, jednostki naukowe oraz naukowo-badawcze, oświatowe, instytucje życia publicznego, a także prywatne firmy i przedsiębiorstwa,

b) współpracę z obywatelami,

c) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi posiadającymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia,

d) działalność badawczą, ekspercką, szkoleniową, doradczą oraz informacyjną,

e) prowadzenie badań naukowych, dokonywanie analiz bieżącej sytuacji społecznej, organizowanie konsultacji, kursów i szkoleń dla osób oraz podmiotów działających w sferze publicznej związanej z organizacją życia zbiorowego,

f) podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych członków Stowarzyszenia,

g) rozpowszechnianie oraz propagowanie cennych wartości sprzyjających rozwojowi społecznemu i dialogowi międzykulturowemu (w tym poprzez publikacje, prelekcje, szkolenia, kursy i tym podobne).

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

9. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
15. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

16. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

17. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
18. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
19. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu niepłacenia składek przez okres pół roku,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

20. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

21. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

22. Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

23. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
24. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

25. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
26. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
27. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
28. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
29. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

30. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
31. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, vice prezesa oraz skarbnika. Prezesa, vice prezesa i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
32. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
33. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h) przyjmowanie i skreślanie członków.

34. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
35. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
36. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

37. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

38. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich, których wysokość ustalana jest przez Zarząd,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji od instytucji państwowych i prywatnych, polskich i zagranicznych, w tym instytucji Unii Europejskiej, urzędów marszałkowskich, urzędów miast i gmin, firm prywatnych oraz innych organizacji społecznych, a także organizacji międzynarodowych,

d) z dotacji i ofiarności publicznej,

e) z programów i grantów UE wspierających działalność organizacji pożytku publicznego,

f) z programów i grantów instytucji pochodzących z państw nienależących do UE.

39. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie z przeznaczeniem na cele statutowe.
40. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
41. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
42. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
43. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
44. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
45. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
46. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut w formie pliku pdf. można pobrać pod tym linkiem: Statut Stowarzyszenia Cooperantis