Misja

Celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności promującej oraz wspierającej naukę, edukację i szeroko rozumiany rozwój społeczno-kulturowy, przyczyniający się do jakościowej poprawy indywidualnego i wspólnotowego bytu członków polskiego społeczeństwa, a także promowanie przedsięwzięć na rzecz dialogu międzykulturowego, służącego budowaniu pokojowej przestrzeni dla ludzkich działań. Stowarzyszenie w swej działalności kieruje szczególną uwagę na obszar związany z aktywnością samorządową, wspiera i promuje inicjatywy obywatelskie szczebli: podstawowego, lokalnego a także regionalnego i ogólnokrajowego.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) współpracę z innymi podmiotami typu: stowarzyszenia, fundacje, jednostki naukowe oraz naukowo-badawcze, oświatowe, instytucje życia publicznego, a także prywatne firmy i przedsiębiorstwa,

b) współpracę z obywatelami,

c) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi posiadającymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia,

d) działalność badawczą, ekspercką, szkoleniową, doradczą oraz informacyjną,

e) prowadzenie badań naukowych, dokonywanie analiz bieżącej sytuacji społecznej, organizowanie konsultacji, kursów i szkoleń dla osób oraz podmiotów działających w sferze publicznej związanej z organizacją życia zbiorowego,

f) podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych członków Stowarzyszenia,

g) rozpowszechnianie oraz propagowanie cennych wartości sprzyjających rozwojowi społecznemu i dialogowi międzykulturowemu (w tym poprzez publikacje, prelekcje, szkolenia, kursy i tym podobne).